Kood

Allikas

Probleemi kirjeldus

N1

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Puudub universaalne riiklik vahend tõlketeenuse osutamiseks:

 • täna ei ole tagatud tervikuna riigi tõlkevajaduse tehnoloogiline tugi, arvestades kaasaegset tehnoloogiaarengut (masintõlke võimalused, terminibaasid).

 • täna ei arvestata terminoloogilise iseseisvusega – mõistetel on õiguslikus kontekstis hoopis teine tähendus kui tavakeeles;

 • täna puudub masintõlke võimekus – eelistatavalt võetakse alati määratletud õigustermineid nii infosüsteemidest kui ka seadustest, sellist vahendit siiamaani ei ole.

N1, N3, N9

Valmislahenduste kasutamine on litsentsidega piiratud:

 • litsentside tasud;

 • arenduste üle otsustamise võimalused on piiratud;

 • litsentsi tingimused ei ole riigi jaoks soodsad/aktsepteeritavad (näiteks: tarkvara on tasuta kasutamiseks, aga järgmisel päeval enam ei ole, st litsentsi tingimusi võib ühepoolselt muuta);

 • iga litsents ei luba tõlkemälusid jagada.

N3

Valmislahenduse paigutamine Eesti serverisse ei ole alati võimalik. (Näiteks, Hugo.lv keskkonna kogu majutus toimub Hollandi Microsofti serverites. Süsteemi komponentide paigutamine Eesti serverisse ei ole võimalik ning seetõttu tekivad andmetöötlusel olulised andmekaitse ja turvalisuse riskid).

N10, N19

Tõlkimiseks kasutatava valmislahenduse IT-tugi ei ole piisav. Puudub tehniliste probleemide lahendamise võimekus. Praegu vaatavad ametnikud ise, kuidas hakkama saavad (kasutatakse Google'i otsingut).

N1

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Tõlketeenuse ostmine on riigile liiga kulukas:

 • tõlkebüroode kulud, vandetõlkide kulud (vandetõlkide kohustuseks on tõlkida seadusi ja välislepinguid), ametikohajärgsete tõlkide kulud (kohtud, prokuratuur, PPA).

N1,N2, N4, N5, N12

Tõlkevahendite uuring

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Tõlkekvaliteet vajab parandamist:

 • kvaliteedi hindamise metoodikat praegu ei ole;

 • puuduvad mõõdikud kvaliteedi hindamiseks;

 • tõlkeid ei toimetata (va üksikud juhud);

 • puudub terminite ühtsus;

 • partnerilt tagasi tulnud tõlgetes võivad olla vead, selliste tõlgetega tegelemine nõuab ressurssi (partneriga suhtlus parandustööde tellimiseks või iseseisev parandamine).

N2

Tõlkevahendite uuring

Puudub ressurss, et tekste kontrollida/toimetada.

N1, N4,

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Tõlketeenuse osutamise protsessid ei ole riigis ühtlustatud:

 • puudub ühine arusaam tõlketeenuse arendamise visioonist, strateegiast ja
  taktikast;
 • rahastus hajub erinevate süsteemide vahel;
 • puudub ühtne reeglistik ja mõõdikud tõlketeenuse osutamisele;
 • ükski kasutatav süsteem ei rahulda kasutaja vajadusi täielikult.

N5

Materjali tõlkimine tõlkebüroos võtab liiga palju aega.

N5

Tõlkebüroode teenuste kasutamine ei ole alati võimalik, kuna tõlketeenuse osutamist piirab eelarve.

N6

Puudub vahend, millega tõlkida pdf-faile ja pilte.

N6, N9, N10, N12, N14, N15, N16, N18, N19

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Puudub keskne usaldusväärne tööriist tõlkemälude jagamiseks ja teiste asutuste tõlkemälude kasutamiseks.

N15, N17, N18

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele

Puudub korrastatud üleriigiline terminibaas (oleks vaja korrastada olemasolevad terminibaasid ja näiteks ühendada need Ekilexi).

N6

Puudub võimalus ja vahend tõlkemälude uuendamiseks ka juhul, kui puudub alusfail (tõlkimata fail).

N7

Täna jääb tõlkemälu tõlketeenuse pakkujale ning pole tsentraalset kohta, kus kõiki tõlkemälusid hoitakse, mis tähendab, et iga järgnev partner peab otsast peale oma tõlkemälu looma.

N7

Ametnikel puudub igapäevane töövahend, mida ta saaks tõlkimiseks kasutada ning kus oleksid kõikide riigiasutuste tõlkemälud.

N7, N9

Puudub tööriist tõlketeenuse osutamisega seotud tööülesannete ja ressurssi jagamiseks.

N7

Puudub hea tööriist asutuste veebilehtede tõlkimiseks.

N7, N10, N12, N16

Puudub hea tõlketööriist, mis arvestaks andmekaitse aspektidega (tõlkemälu ei tohi sisaldada tundlikke andmeid).

N9

Tõlketellimuste toimetamist ei ole võimalik kontrollida. Igaüks vastutab ja tegeleb sellega ise ning pole teada, kas tellimus sai reaalselt toimetatud või mitte.

N10

Täna puudub tõlkekorraldajal ülevaade sellest, kui kaugel konkreetne tõlk oma tööga on ehk mitu protsenti tööst on tehtud.

N10

Puudub riigisiseste õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaas - kvalifitseeritud tõlkide andmebaas 
(2010/64/EL direktiiv).

N12

Puudub võimalus lisada tõlgitavate failide juurde taustamaterjale.

N19

Masintõlke treenimiseks materjali leidmine on keeruline.

N19, N20

Masintõlke kasutamine ei ole alati efektiivne, kuna ümbertegemine võtab rohkem aega kui täiesti algusest tõlkimine.

Kõik intervjuud

Tõlkemahtu ja maksumust hinnatakse käsitsi, mis on aeganõudev. Kuna seda tuleb teha käsitsi, siis hindamisel võivad tekkida vead.

Kõik intervjuud

Kvaliteedikontrolli tehakse käsitsi, mis on aeganõudev tegevus. Kuna kvaliteedikontrolli teeb inimene, siis ei pruugi ta kõiki vigu tähele panna.

N1

Puudub vahend automaatse töövoo seadistamiseks ja selle raames tõlkematerjalide edastamiseks.

N5, N9, N12

Aruandlus toimub käsitsi (Excelis), mistõttu andmete kogumine on aeganõudev ning puudub terviklik ülevaade riigi tõlkekorraldusest.

N4

Tõlgete kvaliteet ei ole alati heal tasemel - partnerilt tagasi tulnud tõlgetes võivad olla vead, kuigi selliseid olukordi ei esine tihti, nõuab selliste tõlgetega tegelemine ressurssi (partneriga suhtlus parandustööde tellimiseks või iseseisev parandamine).

 • No labels