Kood

Optimeerimisettepanek

Seotud probleemid

Luua võimalused tõlkemälude jagamiseks ja haldamiseks.

Uues keskkonnas peab saama tõlkemälusid kasutajate vahel jagada, kasutada ja uuendada teiste kasutajate tõlkemälusid. Tõlkemälusid peab saama eksportida ja importida.

Tõlkemälusid peab saama jagada keelesuundade ja valdkondade kaupa. Igal valdkonnal peab olema oma vastutaja, kellel on õigus tõlkemälude sisus muudatusi teha.

Luua võimalused tõlke kvaliteedi kontrollimiseks, hindamiseks ja jälgimiseks.

Uues keskkonnas peab saama teksti toimetada ning teha automaatset kvaliteedikontrolli selleks vajalike tööriistade abil.

Tehtud kvaliteedikontrolli kohta peab saama raportit koostada ning salvestada toimetatud teksti tõlkemällu.

Tõlketellimuse esitanud kasutaja peab saama kontrollida, kas tekstid said toimetatud või mitte.

Luua võimalused veebilehtede tõlkimiseks.

Luua võimalused tõlketeenuse osutamisega seotud tööülesannete ja ressursi jagamiseks.

Keskkonnas peab olema töövoo seadistamise võimalus, mis määrab, millises järjekorras, kellele ja millised tõlkimise tööülesanded lähevad. Töövoog võimaldab jälgida töö edenemist ning vajadusel teha ümbersuunamisi.

Luua asutuste tõlkijate ning tõlkebüroode andmebaas.

Keskkonnas peab olema riigiasutuste tõlkijate andmebaas ning kasutatavate tõlkebüroode nimekiri koos vajalike andmetega (kontaktid, hinnakirjad, lepingu kehtivus).

Riigiasutuste tõlkijate andmebaasi saab kasutada ressursside ümbersuunamiseks (juhul kui ühe asutuse tõlkijad on ülekoormatud, saab võimaluse korral kasutada teise asutuse tõlkijaid).

Tagada uuele keskkonnale piisav IT-tugi.

Uuel keskkonnal peab olema kättesaadav klienditugi, et kasutajad saaksid lahendada keskkonnaga seotud tehnilisi probleeme.

Ühtlustada ja automatiseerida tõlketeenuse osutamisega seotud protsessid.

Uues keskkonnas peavad saama tõlketeenust osutada kõik riigiasutused sõltumata nende tõlkekorralduse kehtivatest põhimõtetest. Keskkonna tõlketeenuse protsess peab sobima kõikidele asutustele ning vajaduse korral peab saama arvestada asutuste eripäradega, näiteks töövoo seadistamise kaudu.

Tellimuse algatamine ja lõpetamine ning ka vahepealsed protsessid peavad olema automatiseeritud.

Luua võimalused erinevate statistiliste aruannete genereerimiseks.

Keskkonnast peab olema võimalik kätte saada erinevat statistikat – tehtud tööde kvaliteedi, arvu, maksumuse, kiiruse jm parameetrite kohta.

Uus keskkond peab arvestama andmekaitse aspektidega.

Masintõlke treenimiseks ja tõlkemälude uuendamisel peab arvestama konfidentsiaalsusnõuetega. Keskkonnas peab olema tagatud teksti anonümiseerimine või selle muutmine sellisel kujul, et algteksti ei ole võimalik tuvastada.

Alustada riigiasutuste tõlkemälude kogumist, struktureerimist ja korrastamist.

Keskse tõlkekeskkonna masintõlkemootori loomiseks ja treenimiseks on vaja usaldusväärset ja kvaliteetset tõlkemälu. Kvaliteetset tõlget saab masintõlkemootor pakkuda juhul, kui treeningandmed on ise ka kvaliteetsed ja korrastatud ning jaotatud valdkondade kaupa.

Luua võimalused terminibaaside kasutamiseks.

Keskkond peab võimaldama terminibaaside loomist ning olema liidestatud väliste terminibaasidega.

  • No labels