Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


VersioonKuupäevAutorKommentaarStaatusSeotud JIRA pilet
1.017.02.2021Irina Rossinskaja


Table of Contents

Lühikirjeldus

Protsessis on kirjeldatud kirjalike ja suuliste tõlketellimuste tõlkimine, transkribeerimine, tellimuse aktsepteerimine tõlkija poolt ning sellest tellija teavitamine. Seejärel peab tõlkija otsustama, kas tõlkimine toimub keskses või välises süsteemis. Kui tõlkimine toimub välises süsteemis, siis tuleb tõlgitavad failid eksportida. Suuliste tõlketellimuste puhul toimub tellimuse aktsepteerimine ning tõlkimine vastavalt tellitud teenusele (kaugühenduse abil või füüsiliselt kohal olles).

Tõlketellimuste tõlkimiseks on olemas järgmised variandid:

 1. Kirjaliku tellimuse tõlkimine keskses süsteemis
 2. Kirjaliku tellimuse tõlkimine välises süsteemis
 3. Suulise tõlketeenuse osutamine
 4. Transkribeerimine
 5. Transkribeeritud faili tõlkimine (kirjaliku tellimuse tõlkimine)

Äriprotsessi joonis

Tõlketellimuste tõlkimine - üldine

Tõlkimine keskses süsteemis (kirjalikud tõlketellimused)


Tõlketellimuse eksport (tõlkimine välises süsteemis)

Transkribeerimine (helifaili konverteerimine tekstiks)

Helifaili transkribeerimiseks tuleb käivitada vastav funktsionaalsus keskses süsteemis. Kui fail on transkribeeritud, siis valminud teksti saab muuta (korrigeerida loetavaks tekstiks). Kui tellitud oli ainult transkribeerimine, siis vajadusel lisatakse teostatud tööde maksumus (arvutatakse samadel põhimõtetel nagu toimetamise puhul) ning sellega protsess lõpeb. Kui lisaks transkribeerimisele oli tellitud ka tõlkimine, siis käivitub kirjaliku tõlketellimuse tõlkimise protsess.Suuliste tõlketellimuste tõlkimine

Suuliste tõlketellimuste puhul saab tõlkimine toimuda kahel viisil - kasutades kaugühendust või olles füüsiliselt kohal.

Võimalik, et suulise tõlketellimuse juurde on lisatud taustamaterjalid ning sellisel juhul saab tõlk nendega tutvuda. Kui toimub tõlkimine, siis tellimusel on "Tõlkimisel" staatus ning süsteemis tegevusi ei toimu. Kui tõlkimine on lõppenud, saab kasutaja vajadusel sisestada tööde maksumust ja lõpetada tellimuse.


Prototüüp

Tõlkimise protsessidest on prototüübis realiseeritud üldine tõlkimise vaade, kus toimub teksti tõlkimine: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)


Kasutaja tegevuste kirjeldus

KL.03 Kirjalike tõlketellimuste tõlkimine keskses tõlkekeskkonnas

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tõlkija õigused olemas.
 3. Kasutaja otsustas kasutada tõlkimiseks keskset süsteemi.
 4. Tõlkija on tõlketellimuse aktsepteerinud ja sellel on staatus "Tõlkimisel".

Rollid

 1. Tõlkija

Põhivoog

 1. Kasutaja käivitab tekstianalüüsi.
 2. Süsteem analüüsib tellimuse teksti ja kuvab tulemusi.
 3. Kasutaja otsustab, kas pakutud analüüsi tulemused ja muud automaatselt määratud seadistused sobivad või mitte. Juhul, kui mitte, siis käivitub AV.3a.
 4. Kasutaja leiab, et pakutud analüüsi tulemused ja muud seadistused sobivad ja hakkab tellimuse teksti tõlkima.
 5. Kasutaja käivitab kvaliteedikontrolli ja parandab (vajadusel) leitud vead.
 6. Süsteem küsib, kas tellimuse edastamine toimetajale on vajalik.
 7. Kasutaja otsustab, et toimetamine ei ole vajalik. Juhul, kui on, siis käivitub AV.3b.
 8. Süsteem küsib, kas tõlkemälude uuenduste edastamine on vajalik.
 9. Kasutaja otsustab, et tõlkemälude uuendust ei ole vaja edasi saata. Juhul, kui on vaja, siis käivitub AV.3c.
 10. Süsteem küsib, kas maksumuse lisamine on vajalik.
 11. Kasutaja otsustab, et maksumuse lisamine ei ole vajalik. Juhul, kui on, siis käivitub AV.3d.
 12. Süsteem paneb tellimuse staatuseks “Tõlgitud” (või "Toimetajale edastatud", kui rakendus AV.3b).

Alternatiivvood

AV.3a Automaatselt määratud tõlkemälude ja seadistuste muutmine

 1. Kasutaja saab muuta:
  1. automaatselt kasutamiseks pakutud tõlkemälude valikut;
  2. tõlkemälude ja masintõlke kasutamise prioriteete.
 2. Süsteem teeb vajalikud muudatused.

AV.3b Tellimuse edastamine toimetajale

 1. Kasutaja kinnitab valiku edastada tellimus toimetajale.
 2. Süsteem paneb tellimuse staatuseks “Toimetajale edastatud” ja saadab toimetajale teavituse, et uus tellimus on tulnud.

AV.3c Tõlkemälude uuenduste edastamine

 1. Kasutaja leiab, et tõlkemälude uuenduste edastamine on vajalik ning valib, kas uuendused tuleb edastada ainult tõlkemälude omanikele või muuta ka oma tõlkemälu, vaatab tõlkimise raames tehtud ettepanekud üle ning kinnitab need.
 2. Süsteem saadab tõlkemälude omanikele teavitusi, et tõlkemälude uuenduste ettepanekud on tulnud.

AV.3d Maksumuse lisamine

 1. Kasutaja käivitab maksumuse arvutamise.
 2. Süsteem arvutab tõlketööde maksumuse ja kuvab tulemuse.
 3. Kasutaja teeb tööde maksumuses muudatusi (vajadusel) ja kinnitab maksumuse lisamise.

Järeltingimused

 1. Tellimus on tõlgitud.
 2. Tellimus on tõlgitud ja (võimalik üks või mitu varianti korraga):
  1. toimetajale edastatud;
  2. tõlkemälude uuendused on edastatud;
  3. maksumus on lisatud.

KL.04 Tõlketellimuse eksport

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tõlkija õigused olemas.
 3. Tõlkija on tõlketellimuse aktsepteerinud.
 4. Kasutaja otsustas tellimust tõlkida muu tarkvaraga.

Rollid

 1. Tõlkija

Põhivoog

 1. Kasutaja saab valida, kas tõlkemälusid on vaja või mitte. Juhul, kui on vaja, rakendub AV.4a.
 2. Kasutaja otsustab, et tõlkemälusid ei ole vaja ja kinnitab tellimuse eksportimise.
 3. Süsteem saadab tellimuse liidestatud tõlkeabiprogrammi. Kui liidestus puudub, siis toimub faili allalaadimine.

AV.4a Tõlkemälude lisamine

 1. Kasutaja käivitab tekstianalüüsi.
 2. Süsteem analüüsib teksti ja pakub tõlkemälusid.
 3. Kasutaja vaatab pakutud tõlkemälud üle, teeb muudatusi (vajadusel) ja kinnitab tellimuse eksportimise.

Järeltingimused

 1. Tellimus on eksporditud ilma tõlkemäludeta.
 2. Tellimus on eksporditud koos tõlkemäludega.

Nõuded

 • ID
KirjeldusNõude staatus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-001

Tõlkija peab saama tõlketellimust aktsepteerida. Aktsepteerimise korral:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks "Tõlkimisel";
 • tellijale ja tõlkekorraldajale saadab süsteem teavituse, et tellimus on tõlkimisel.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-002

Peab olema võimalik käivitada automaatset tekstianalüüsi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-003

Tekstianalüüsi käigus peab süsteem välja selgitama, milliste valdkondade alla tekst kuulub.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-004

Tekstianalüüsi käigus peab süsteem tuvastama, kui palju tõlkemälu konkreetse dokumendi tõlkimisel
aidata saab (st kui palju on korduvaid ning kui palju mälus leiduvaid sarnaseid segmente). Süsteem peab näitama kokkulangevuse protsenti.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-005

Peab olema võimalik automaatselt määrata tõlkemälusid tõlgitavale tekstile, lähtudes teksti sisust.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-006

Tekstianalüüsi tulemustes peab kuvama eelnevalt määratud seadistusi:

 • keelesuunad (määratud tõlketaotluses)
 • tõlkemälude ja masintõlke kasutamise prioriteedid (määratud kasutaja seadistustes)
 • terminibaasid (määratud kasutaja seadistustes)

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-007

Tõlketellimuse tõlkimiseks peab olema võimalik kasutada tõlkemälusid ja masintõlget.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-008

Süsteem peab teksti tõlkima segmentide kaupa.

Teksti jagamine segmentideks peab toimuma automaatselt (kasutaja sekkumiseta).


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-009

Peab olema võimalik kasutada süsteemiga liidestatud terminibaase.

Süsteem peab näitama termini tõlgendust erinevates terminibaasides ning kasutaja peab saama valida, millist tõlgendust ta kasutab.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-010

Peab olema võimalik käivitada automaatset kvaliteedikontrolli.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-011

Automaatse kvaliteedikontrolli tulemustes peab kuvama:

 • leitud vigade arvu
 • leitud vigu koos pakutavate parandustega

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-042

Kvaliteedikontrolli tööriista abil peab saama kontrollida vähemalt järgmist:

 • õigekirja ja grammatikat;
 • topelttühikuid;
 • kirjavahemärke;
 • kogemata korratud sõnu (et teatud terminid oleksid alati tõlgitud identselt või jäetud alati tõlkimata);
 • et numbrid alg- ja sihttekstis oleksid alati ühesugused;
 • et märgendeid ei oleks puudu.

Kvaliteedikontrolli tulemina luuakse raport – tõlkija/toimetaja käib raporti üle, parandab vajaliku ja märgib ära valepositiivsed.

Kvaliteedikontrolli integreeritud spell-checker peab töötama pidevalt teksti sisestamise ajal (Selgitus: a la Wordi lahendus. Selline lähenemine ei tekita süsteemile täiendavat koormust).


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-012

Peab olema võimalik loobuda automaatse kvaliteedikontrolli käigus pakutud vigade parandustest või need aktsepeerida.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-013

Tõlkija peab saama suunata tõlketellimust toimetajale. Suunamisel:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks “Toimetajale edastatud”
 • saadab süsteem teavituse toimetajale, et uus tellimus on tulnud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-014

Peab olema võimalik edastada tõlkemälude uuendamise ettepanekud tõlkemälude omanikele.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-015

Tõlkemälude uuendamise ettepanekuid peab saama muuta.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-016

Tõlkemälude uuendamise ettepanekute edastamisel peab saama valida, kas ettepanekud saadetakse ainult tõlkemälu omanikule või uuendatakse ka kasutaja tõlkemälu.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-017

Tõlkemälude uuendamise ettepanekute edastamisel saadab süsteem teavituse tõlkemälu omanikule, et tõlkemälu uuendamise ettepanekud on tulnud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-018

Peab olema võimalik lisada tööde maksumust.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-019

Maksumuse arvutamine peab toimuma automaatselt. Maksumust arvutatakse lähtudes tõlgitud/toimetatud tähemärkide või sõnade arvust, keelesuunast ja lehekülgede/minutite arvust. Maksumuse arvutamisel peab saama määrata, milliste parameetrite alusel arvutamine toimub.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-020

Peab olema võimalik muuta/kinnitada automaatselt arvutatud tööde maksumust, tõlgitud tähemärkide, lehekülgede või minutite arvu.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-021

Peab olema võimalik kinnitada, et tõlketööd on lõpetatud. Lõpetamise korral:

 • süsteem kontrollib, kas tellimus on toimetajale edastatud või mitte. Kui tellimus on toimetajale edastatud, siis jääb tellimuse staatuseks "Toimetajale edastatud". Kui tellimus ei ole toimetajale edastatud, siis määratakse tellimuse staatuseks "Tõlgitud".

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-022

Peab olema võimalik valida, kas tõlkimine toimub keskses või välises süsteemis.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-023

Kui tõlkimiseks on valitud väline süsteem, peab olema võimalik valida, kas tõlkemälude eksport on vajalik. Kui on vajalik, siis:

 • toimub tekstianalüüs ning tõlkemälude automaatne määramine lähtudes teksti sisust.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-024

Peab olema võimalik lisada/eemaldada automaatselt määratud tõlkemälusid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-025

Peab olema võimalik tõlketellimust eksportida:

 • kui välise süsteemiga on olemas liidestus, siis toimub tõlketellimuse ja tõlkemälude automaatne edastamine,
 • kui välise süsteemiga puudub liidestus, siis toimub tõlketellimuse faili ja tõlkemälude allalaadimine.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-026

Süsteem peab teksti tõlkimisel esitama uue segmendi alustamisel võimalikult ligilähedase tõlkevaste tõlkemälust ning tõlkija peab saama seda kasutada ja vastavalt vajadusele muuta.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-027

Kui vastet tõlkemälust ei leita, peab tõlkija saama trükkida sihtteksti või kasutada masintõlget.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-028

Süsteem salvestab tõlkija sisestatud sihtteksti tõlkemälu uuendamise ettepanekuna.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-029

Peab olema võimalik joondada kokku algteksti ja sihtteksti segmentide kaupa (lähteteksti ja sihtteksti laused joondatakse paralleelseteks ühtseteks segmentideks ning transporditakse seejärel tõlkemälusse).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-030

Peab olema võimalik jagada dokumente, nagu html, xlm jms, tag'ideks ning neid seejärel tõlkida.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-031

Peab olema võimalik säilitada teksti vormistust.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-032

Süsteem peab kuvama kõiki tõlkemäludest leitud ja masintõlke pakutud vasteid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-033

Peab olema võimalik otsustada, kas pakutud segmenti olemasoleval kujul kasutada, muuta või see tagasi lükata.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-034

Peab olema võimalik eraldi kinnitada iga segmendi tõlget.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-035

Kasutaja peab saama lisada termineid oma sõnastikku.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-036

Peab olema võimalik uues tekstis esinevad terminid automaatselt terminibaasis leiduvate sihtkeelsete vastetega asendada.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-037

Peab olema võimalik kasutada transkribeerimist.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-039

Transkribeeritud teksti peab olema võimalik muuta.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-040

Transkribeeritud tellimuse staatuseks on "Transkribeeritud".

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-038

Tõlkija peab saama tõlketellimusest loobuda. Loobumise korral:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks "Loobutud";
 • saadab süsteem tõlkekorraldajale teavituse, et tõlkija on tellimusest loobunud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-KTT-041

Tekstianalüüs toimub ainult kasutajaga jagatud tõlkemälude seas.Seotud ärimõisted

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-001
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-008
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-003

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-009
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-010
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-011

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-012
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-013
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-014

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-015
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-016
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-017

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-018
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-019
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-027

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-028
Requirement
freetextLink
typeLINK
keyMOISTE-029

Seotud optimeerimisettepanekud

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTO-BE.ETTEPANEK-001

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTO-BE.ETTEPANEK-002

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTO-BE.ETTEPANEK-010

Requirement
freetextLink
typeLINK
keyTO-BE.ETTEPANEK-011