Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tellimuse vastuvõtmise raames toimub tõlgitud, toimetatud või parandatud tellimuse aktsepteerimine tellija ja tõlkekorraldaja poolt. Tellija vaatab üle, kas tagastatud tellimuse kvaliteet vastab tema ootustele ning juhul, kui vastab, aktsepteerib tellimuse ja see liigub tõlkekorraldajale. Kui tellimus on aktsepteeritud, läheb teavitus nii tõlkekorraldajale kui ka sisutoimetajale, kes näeb, et tulnud on uus sisend masintõlkemootori jaoks (masintõlkemootorile sisendi edastamise protsess kirjeldatud tugiprotsesside all).

Süsteemi poolt genereeritakse koondraport, mida tõlkekorraldaja Süsteem loob koondraporti, mille vaatab üle tõlkekorraldaja ja vajadusel täiendab.

Kui tellija leabteab, et tellimust tuleb parandada, siis toimub parandustööde telliminetellitakse parandustööd.

Parandustööde tellimise raames tellitakse parandustöid majasiseselt parandustööd koosseisuliselt tõlkijalt või tõlkebüroolt sõltuvalt sellest, kas tegemist oli majasisese või majavälise -välise tellimusega. Kui parandustööd on teostatud tehtud, saab tellimuse staatuseks "Parandatud". Parandatud tõlketellimuse tagastamiseks peab käivituma tellimuse tagastamise protsess.

...

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tellija ja tõlkekorraldaja õigused olemas.
 3. Tõlketellimuse staatuseks on "Lõpetatud".

Rollid

 1. Tellija
 2. Tõlkekorraldaja

...

 1. Tellija tutvub tagastatud tellimusega ja aktsepteerib selle. Kui kasutaja leiab, et tellimus vajab täiendamist, siis käivitub alamprotsess "Parandustööde tellimine".
 2. Süsteem genereerib loob koondraporti ja saadab tõlkekorraldajale teavituse, et vastuvõtmiseks on tulnud uus tellimus.
 3. Tõlkekorraldaja tutvub koondraportiga ja kinnitab tellimuse vastuvõtmistvastuvõtmise. Kui tõlkekorraldaja leiab, et raport vajab täiendamist, siis käivitub AV.7a.
 4. Süsteem paneb tellimuse staatuseks "Vastuvõetud".

...

Järeltingimused

 1. Tellimus on vastuvõetudvastu võetud.

KL.08 Parandustööde tellimine

...

 1. Tellija kirjeldab oma parandussoovi ja kinnitab selle edastamist majasisesele edastamise koosseisulisele tõlkijale. Kui parandussoov on vaja edastada tõlkebüroole, siis käivitub AV.8a.
 2. Süsteem edastab edastab tõlkijale parandussoovi ja teavituse tõlkijale, et uus parandussoov on tulnud.
 3. Tõlkija parandab tellimust ja tagastab selle tellijale.
 4. Süsteem paneb tellimuse staatuseks "Parandatud".

...

AV.8a. Parandustööde tellimuse edastamine tõlkebüroole

 1. Süsteem edastab edastab tõlkekorraldajale parandussoovi ja teavituse tõlkekorraldajale, et uus parandussoov on tulnud.
 2. Tõlkekorraldaja lepib tõlkebürooga kokku, millal ja mis tingimustel parandusi teostatakse tehakse ja edastab tellimuse koos parandussoovidega.
 3. Tõlkebüroo parandab tellimusttellimuse.

Järeltingimused

 1. Tellimus on parandatud.

...

IDKirjeldusNõude staatus

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-001
Tellija peab saama tõlgitud/toimetatud või parandatud tõlketellimust aktsepteerida. 


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-002

Tõlketellimuse aktsepteerimise korral saadetkase teavitus tõlkekorraldajale saadetakse tõlkekorraldajale ja sisutoimetajale teavitus, et tellija on aktsepteerinud tõlgitud/toimetatud/parandatud tellimus on tellija poolt aktsepteeritudtellimuse.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-003

Tõlketellimuse aktsepteerimise korral genereeritakse luuakse koondraport, mis sisaldab järgmised andmedjärgmisi andmeid:

 • tõlke- ja toimetamistööde maksumusedmaksumus
 • tööde teostamisele kulunud aeg
 • tõlgitud tähemärkide arv
 • tõlkija andmed
 • toimetaja andmed
 • keelesuunad
 • kasutatud tõlkemälude valdkonnad
 • kommentaarid

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-004

Tõlkekorraldaja peab saama lisada koondraportisse kommentaare koondraportisse.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-005

Tõlkekorraldaja peab saama tõlgitud/toimetatud/parandatud tõlketellimust tõlketellimuse kinnitada.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-006

Tõlgitud/toimetatud/parandatud tõlketellimuse kinnitamisel muudetakse tõlketellimuse staatust. Uueks staatuseks on "Vastuvõetud".

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-007

Tellija peab saama tõlgitud/toimetatud või parandatud tõlketellimusele tellida parandustöid.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-008

Parandustööde tellimisel peab saama kirjeldada muudatusvajadusi.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-009

Parandustööde edastamisel peab süsteem tuvastama, kas tegemist on majasisese või tõlkebüroo poolt (majavälise) tellimusega.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-010

Süsteem peab majasisese tõlketellimuse parandustööde tellimused  tellimused edastama majasisesele koosseisulisele tõlkijale.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-011

Süsteem peab majasisese tõlketellimuse parandustööde tellimuse edastamisel saatma tõlkijale teavituse, et uus parandustööde tellimus on tulnud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-012

Tõlgitud/Toimetatud toimetatud tõlketellimust peab saama muuta (teostada teha parandusi).

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-013

Parandatud tõlketellimust peab saama tellijale tagastada.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-014

Parandatud majasisese tõlketellimuse tagastamisel saadetakse tellijale teavitus, et tellimus on parandatud.


Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-015

Parandatud tõlketellimuse tagastamisel peab muutuma tõlketellimuse staatus. Uueks staatuseks on "Parandatud".

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-016

Süsteem peab majavälise tõlketellimuse parandustööde tellimused  tellimused edastama tõlkekorraldajale.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-017

Süsteem peab majavälise tõlketellimuse parandustööde tellimuse edastamisel saatma tõlkekorraldajale teavituse, et uus parandustööde tellimus on tulnud.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-018

Parandustööde tellimust (tõlgitud/toimetatud tõlketellimus koos parandussoovide kirjeldusega) peab olema võimalik edastada tõlkebüroole.

Edastamine peab olema võimalik kahel viisil:

 • liidestuse olemasolu korral otse liidestatud süsteemi,
 • liidestuse puudumise korral faili alla laadides.

Requirement
typeDEFINITION
keyTB-TTV-019

Parandatud majavälise tõlketellimuse tagastamisel saadetakse tellijale ja tõlkekorraldajale teavitus, et tellimus on parandatud.

...