Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Alusdokumentide analüüs. Analüüsiti tõlketeenusega seotud õigusakte kui ka erinevaid RIK-i edastatud taustamaterjale.

  • Intervjuud. Viidi läbi intervjuud osalistega, nende hulgas 43 isikuga. Intervjueeritud isikute täisloetelu on esitatud Lisa 2 all.

  • Ideatsiooni töötoad. Töötubades osalesid isikud, kes on seotud tõlkekeskkonna arendusega, arengusuundade määratlemisega, seadusandluse loomisega, rahastamisega, süsteemide kasutusega jmt. Töötubades osalesid töörühma liikmed. Ideatsiooni töötubade kokkuvõte on kirjeldatud peatükis Ideatsiooni töörühma memod. 

  • Prototüübi testimine. Testimise eesmärk oli valideerida prototüübi kasutajamugavus. Ühe testi kestuseks oli ca 1 tund. Testimises osalenud isikute nimekiri, ajakava ning testimise kokkuvõte on kirjeldatud peatükis Prototüüp.

...