KoodÄrimõiste/LühendSelgitus
Tellimus (sama mis tõlketellimus)Tellija tehtud tõlketeenuse tellimus. Tellimuse esitamiseks tuleb täita tellimuse vorm. Vormi täitmine toimub kõikide tellimusliikide jaoks (kirjalik, suuline, kirjalik+toimetamine jne). Üks tellimus võib koosneda mitmest erinevast tööst.
Tellimuse tööTellimuse osa, mis on loodud süsteemi poolt. Üks töö = üks keelesuund. Näiteks, kui tellimuse raames on tellitud ühe faili tõlkimine eesti keelest vene ja inglise keelde, siis tellimus sisaldab kaks tööd.
Tellimuse staatusTellimuse seis sõltuvalt töövoo kulgemisest.
Tellimuse vormKeskses tõlkekeskkonnas olev vorm, mille tellija peab täitma tõlketeenuse algatamiseks.
TeavitusErinevad süsteemi saadetud teavitused (näiteks tõlkimiseks, toimetamiseks või tulnud tellimuste kohta).
TõlkebürooVäline partner, kes tegeleb tõlketeenuse osutamisega.
RessurssTõlketeenuse osutaja/teostaja (tellimuse täitja). Ressursiks võib olla tõlkebüroo või majasisene tõlkija/tõlk.
TõlketeenusSuuline või kirjalik tõlkimine, toimetamine, kõnetuvastuse kasutamine (transkribeerimine).
TõlkemäluTeksti tõlkimisel talletuvad lähte- ja sihtkeele paralleellaused koos vormindusteabega. Kui tõlgitava lause ja tõlkemälus oleva lause kattuvusprotsent on piisavalt suur (üldjuhul üle 75%), pakub programm segmendi juures varasemast tõlkest pärit sarnase segmendi taaskasutamiseks. 
Avalik tõlkemäluTeisisõnu ühine tõlkemälu, kõigile kasutatav ja ligipääsetav tõlkemälu, mida ühiselt täiendatakse.
Tõlkemälu valdkondÜldise tõlkemälu osa, mis kuulub teatud valdkonda. Valdkonda saab määrata tõlkemälude haldur (tõlkemälu omanik) sõltuvalt tõlgitavate materjalide teemadest.
Tõlkemälu prioriteetNäitab tõlkemälu kasutamise prioriteeti. Võimalik valida, kas prioriteetsem on masintõlke või tõlkemälu kasutamine.
Tõlkemälu uuendamise ettepanekKui mälus ei ole sobivat vastet, siis saab tõlkija sisestada segmendile uue tõlke või järeltoimetada pakutud tõlget. Pärast segmendi tõlke lisamist edastatakse ettepanek tõlkemälu haldurile (tõlkemälu omanikule), kes saab otsustada, kas ettepanek kinnitada või sellest loobuda. Kui ettepanek kinnitatakse, siis lisatakse uus tõlkevaste tõlkemällu.
KeelesuundTõlke lähtekeel ja sihtkeel.
TerminibaasTerminite andmebaas, enamasti mitmekeelne. Terminibaas annab oskussõna ja selle
tõlke teise keelde / teistesse keeltesse. Samuti võib andmebaas sisaldada vastava oskussõna
tähendust, definitsiooni, kasutusnäiteid, kasutusvaldkonda ja allikaid. Terminibaasid on näiteks IATE,
ESTERM, MILITERM, AKIT, jne.
MasintõlgeAutomaattõlge, kus tekst tõlgitakse teise keelde tõlkemootori abil ilma inimest kaasamata. Vajab tavaliselt järeltoimetamist ehk tõlkijapoolset tõlke õigsuse kontrollimist ja vajaduse korral tõlke korrigeerimist.
Masintõlke prioriteetNäitab masintõlke kasutamise prioriteeti. Võimalik valida, kas prioriteetsem on masintõlke või tõlkemälu kasutamine.
KvaliteedikontrollKontrollib pärast tõlkimist ja enne projekti keelelisele toimetajale edastamist grammatikat, topelttühikuid, kirjavahemärke, kogemata korratud sõnu, ühtsust, märgendeid jne. Kvaliteedikontroll tehakse loodava aruande/raporti kaudu – tõlkija/toimetaja käib selle üle, parandab vajaliku ja ignoreerib valepositiivsed.
Töö maksumusSüsteemi poolt automaatselt arvutatud tõlketöö või toimetamistöö maksumus. Tõlkija või toimetaja saab automaatselt arvutatud tööde maksumust vajadusel korrigeerida. 
Tõlkemälu/tellimuse eksportTõlkemälude ja/või tellimuste allalaadimine või automaatne edastamine liidestatud süsteemi.
Toimetamise raportSüsteemi genereeritud ning vajadusel toimetaja täiendatud raport, mis sisaldab toimetamistööde andmeid (vigade arv, valdkonnad, kommentaarid jm).
Parandustöö/parandussoovTõlgitud tellimuse parandussoov, mida tellija on kirjeldanud. Kui tellija ei ole tõlgitud tellimuse kvaliteediga rahul, siis on tal võimalik esitada parandussoov. Sõltuvalt tellimuse liigist - majasisene või majaväline - edastatakse parandussoov kas otse tõlkijale või tõlkekorraldajale, kes suhtleb tõlkebürooga ise.
KoondraportTellimuse tagastamise raames automaatselt süsteemi genereeritud raport, mis sisaldab andmeid teostatud tööde kohta (kulunud aeg, kaasatud rollid, kommentaarid jm). 
Majasisene tellimusTõlketellimus, mida tõlkis ja/või toimetas riigiasutuse tõlkija/tõlk.
Majaväline tellimusTõlkebüroole tõlkimiseks ja/või toimetamiseks suunatud tõlketellimus.
TöövoogTõlketellimuse kulgemine alates tõlketellimuse loomisest kuni selle lõpetamiseni. Töövoog algab tellijast, järgneb tõlkimine, vajaduse korral toimetamine ja tõlketellimuse tagastamine.
SegmentÜheks segmendiks võib olla nii üks sõna (näiteks tabelites), lause (tavapäraseim segmendi suurus), aga ka tekstilõik, mis siis tõlgitakse lähtekeelest sihtkeelde.
TekstianalüüsVõrdleb uut tõlgitavat teksti konkreetse tõlkemälu andmebaasi või terminibaasi sisuga, täpsustamaks vastete arvu/tüüpi. Kasutaja saab seejärel otsustada, milliseid tõlkemälu andmebaase kasutada.
Litereerima (vt ärianalüüsi tekstis transkribeerimine)Helilindilt suulise kõne mahakirjutamine (heli- ja videosalvestiste tekstiliseks muutmine).
XtrfXTRF (Translation Management System, xtrf.eu) on protsesside haldamise tööriist tõlketellimuste jaoks.
PPA TÕRPolitsei- ja Piirivalveameti tõlkeregister. PPA-s kasutusel olev süsteem, mis võimaldab tõlketellimusi registreerida ja hallata ning saada erinevat statistikat PPA-s osutatavate tõlketeenuste kohta.
SõnastikSõnastik on andmebaas, mis sisaldab tähestikulises järjestuses või muu reegli järgi järjestatud või elektroonselt otsitaval kujul sõnu või muid keelendeid ning nende tähendusi sõnaseletustena või tõlkevasteid.
NLTPNational Language Translation Platform (liikmesriikide keeletehnoloogia platvorm). Üks võimalikest alternatiividest kesksele tõlkekeskkonnale.
ÜlesanneTellimusega seotud tegevus. Ülesandeks võib olla tellimuse registreerimine, tõlkimine, toimetamine jne. Ülesande teostajaks/täitjaks on süsteemi kasutaja.
JoondamineTõlkemälu loomine lähte- ja sihtkeelse teksti/dokumendi automaatsel võrdlemisel, kus lähtetekst jaotatakse segmentideks, ühendatakse tõlgitud segmentidega ja luuakse selle põhjalt tõlkemälu. Tihtipeale saab joondamise tulemust enne tõlkemälu lõplikku genereerimist käsitsi korrigeerida.
TõlkemahtTõlgitava teksti maht - tähemärkide ja/või sõnade arv. 
CAT-tööriistComputer-assisted translation, kus tõlkimisel kasutatakse CAT-tööriistu ehk tõlkeabiprogramme (MateCat, Trados, memoQ jne). Sisaldavad tõlkimise abistamiseks võimalust kasutada tõlkemälusid, masintõlget, sõnastikke, aitavad ühtlustada terminoloogiat ja säästa raha eelnevalt tõlgitud tekstilõikude pealt.

  • No labels