Peatükis antakse ülevaade kasutajatest, nende rollidest ja õigustest, kavandatavate protsesside ärinõuetest ning kirjeldatakse kavandatavaid protsesse ja optimeerimisettepanekuid.

Tellijaga lepiti kokku (2021-02-18 Töörühm N7), et käesoleva ärianalüüsi raames kirjeldatakse ainult neid protsesse, mis on otseselt tõlketeenuse osutamisega seotud. Protsessid, mis puudutavad tõlketellimuste kooskõlastamist või hinnapakkumiste küsimist, jäävad skoobist välja.

Põhiprotsessid on välja toodud BPMN joonistena ja jooniste lühikirjeldustega. Põhiprotsesside detailsemaks kirjeldamiseks kasutati kasutuslugusid.

Tõlketeenuse osutamise töövoo põhilised sammud on näidatud järgmisel joonisel.

Joonis 1. Tõlketeenuse osutamise töövoog

Tugiprotsessidena on kirjeldatud tegevusi, mis toetavad ja muudavad tõlketeenuse osutamist efektiivsemaks. Peamised toetavad tegevused on seotud süsteemihalduri ja peakasutaja tööülesannetega, tõlkemälude haldamisega ning töövoogude seadistamisega.

  • No labels