1. Tõlkemälude valdkonnad

Nimekirjas on välja toodud Eesti ministeeriumid ning nende tegevusvaldkonnad, mis võivad sobida tõlkemälude valdkondadeks.

 1. Haridus- ja teadusministeerium:
  1. haridus,
  2. teadus,
  3. arhiivindus
  4. noorte- ja keelepoliitika.
 2. Justiitsministeerium:
  1. õiguspoliitika,
  2. kriminaalpoliitika.
 3. Kaitseministeerium:
  1. riigikaitse.
 4. Keskkonnaministeerium:
  1. riigi keskkonna- ja looduskaitse;
  2. maa ja ruumiandmekogud;
  3. loodusvarade kasutamine, kaitse, taastootmine ja arvestamine;
  4. keskkonnajärelevalve;
  5. ilmavaatlused, loodus- ja mereuuringud, geoloogilised, kartograafilised ja geodeetilised tööd.
 5. Kultuuriministeerium:
  1. kultuur,
  2. sport,
  3. muinsuskaitse,
  4. kunst.
 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium:
  1. riigi majanduspoliitika;
  2. tööstus,
  3. kaubandus,
  4. energeetika,
  5. elamumajandus,
  6. ehitus,
  7. transport,
  8. liikluskorraldus ja liiklusohutus;
  9. informaatika ja telekommunikatsioon (tehnoloogia).
 7. Maaeluministeerium:
  1. maaelu,
  2. põllumajandus,
  3. kalanduspoliitika,
  4. loomakaitse ning taimekaitse.
 8. Rahandusministeerium:
  1. eelarvepoliitika;
  2. maksu- ja tollipoliitika;
  3. riiklik statistika;
  4. riigiraamatupidamine;
  5. finants- ja kindlustuspoliitika;
  6. kinnisvara- ja osaluspoliitika.
 9. Siseministeerium:
  1. avalik kord ja sisejulgeolek;
  2. kriisireguleerimine ja päästetööd;
  3. piirivalve;
  4. kodakondsuse, rände- ja identiteedihaldus;
  5. rahvastiku- ja perepoliitika;
 10. Sotsiaalministeerium:
  1. riigi sotsiaalprobleemid;
  2. rahva tervise kaitse ja arstiabi;
  3. tööhõive,
  4. tööturg,
  5. töökeskkond ja töösuhted;
  6. sotsiaalne turvalisus;
  7. sotsiaalkindlustus.
 11. Välisministeerium:
  1. riigi välispoliitika;
  2. välislepingud ja välismajandusega seotud küsimused.

Nimekiri ei ole lõplik ning võib täieneda vastavalt vajadustele. Kõik nimetatud valdkonnad võivad omakorda jaguneda ka alavaldkondadeks.

2. Masintõlke valdkonnad

Masintõlkemootorite valdkondade esialgne nimekiri:

 1. Õigusvaldkond
 2. Keskkond ja kultuur
 3. Haridus- ja sotsiaalvaldkond
 4. Majandus
 5. Üldine masintõlkemootor
 6. Kriisivaldkond
 7. Tervishoid

Valdkondade täpsem sisu defineeritakse detailanalüüsi käigus ja masintõlkemootorite loomisel. Keskse tõlkekeskkonna arhitektuurimudeli koostamisel on arvestatud asjaoluga, et keskkonnaga võib ühendada mitu mootorit korraga ja vajadusel neid jooksvalt juurde lisada.

 • No labels