Tõlkemälude haldamise protsess koosneb järgnevatest alamprotsessidest:

 1. Tõlkemälu lisamine
 2. Tõlkemälu muutmine
 3. Tõlkemälu jagamine
 4. Tõlkemälu liitmine
 5. Tõlkemälu kustutamine


1. Tõlkemälu lisamine

Tõlkemälu lisamise protsessi raames toimub tõlkemälu faili üleslaadimine süsteemi. Tõlkemälu faili üleslaadimisel luuakse süsteemis uus tõlkemälu ning määratakse sellele vajalikud parameetrid. Uue tõlkemälu loomisel saab kasutaja selle tõlkemälu omanikuks.

Uue tõlkemälu loomine on võimalik ka tõlkimise protsessi raames. Tõlketellimuse tõlkimisel täiendatakse alati tõlkimiseks kasutatavat tõlkemälu ning lisaks sellele saab kasutaja otsustada, kas luua tõlkefailist uus tõlkemälu või mitte.

1.1. Tõlkemälu lisamise protsessi nõuded

IDKirjeldus

Tõlkemälusid peab saama üles laadida. Peab olema võimalik üles laadida tõlkemälusid vähemalt järgmistes formaatides:

 1. txt
 2. tmx
 3. xlf
 4. sdlxliff
 5. sdltm
 6. txml
 7. ttx
 8. tmw

Tõlketellimuse tõlkimisel peab olema võimalik luua uus tõlkemälu tõlgitud tõlketellimuse põhjal (näiteks kasutajale on kuvatud valik „loo uus tõlkemälu selle tõlketellimuse põhjal“).

Tõlketellimuse tõlkimisel täiendatakse automaatselt tõlkimiseks kasutatavat tõlkemälu.

Uue tõlkemälu lisamisel peab olema võimalik määrata vähemalt järgmised parameetrid:

 • tõlkemälu valdkond;
 • keelesuunad;
 • faili nimi (peab olema võimalik täpsustada faili nime);
 • tõlkemälu kasutamise põhimõtted:
  • avalik tõlkemälu ehk kõigile kasutamiseks kättesaadav;
  • piiratud tõlkemälu ehk jagatud teatud kasutajatega (peab olema võimalik valida kasutajaid, kellega tõlkemälu jagatakse – kas isikuliselt või asutusepõhiselt).


2. Tõlkemälu muutmine

Tõlkemälu muutmise protsessi raames toimub tõlkemälu sisu (tõlgitud teksti) muutmine või tõlkemälu algparameetrite muutmine (valdkond, keelesuund jne). Tõlkemälu osas saavad parandusettepanekuid esitada kõik kasutajad, kellele on tõlkemälu kättesaadav. Parandusettepanekute esitamine toimub tõlketellimuse tõlkimise raames ning esitatud ettepanekud saadetakse tõlkemälu omanikule. Tõlkemälu muutmise õigus on ainult tõlkemälu omanikul.

2.1. Tõlkemälu muutmise protsessi nõuded

IDKirjeldus

Tõlkemälu muutmise õigus on tõlkemälu omanikul.

Tõlkemälu sisu (tõlgitud teksti) peab saama muuta.

Tõlkemälu (sisu) kohta peab olema võimalik edastada parandusettepanekuid.

Parandusettepanekuid peab saama edastada iga süsteemi kasutaja, kellele on tõlkemälu kasutamiseks kättesaadav.

Parandusettepanekute ülevaatamisel peab olema võimalik:

  1. parandusettepanekust loobuda;
  2. asendada vana tõlkeversioon uuega (vana versioon muutub nähtamatuks);
  3. aktsepteerida uus tõlkeversioon lisaks olemasolevale (jäävad kehtima mõlemad versioonid). Sellisel juhul peab olema võimalik määrata tõlkeversiooni prioriteet (esimene, teine, kolmas, neljas, jne).
Parandusettepanekuid peab saama teha kõikide süsteemis olevate tõlkemälude kohta.

Tõlkemälu muutmise raames peab olema võimalik muuta tõlkemälu üldiseid parameetreid (keelesuunad, faili nimi jne) ning tõlkemälu sisu. Süsteemis peavad olema vähemalt järgmised valikud:

 • parandusettepanekute ülevaatamine – teistelt kasutajatelt tulnud parandusettepanekute ülevaatamine (aktsepteerimine või nendest loobumine).
 • Tõlkemälu sisu muutmine (tõlkemälu sisu muutmine, prioriteetide määramine jne).
 • Tõlkemälu üldiste parameetrite muutmine (valdkond, keelesuunad jm).

Tõlkemälu sisu muutmisel kuvatakse kasutajale vähemalt järgmised andmed:

 • algkeele ja sihtkeele tekstid;
 • otsingu võimalus;
 • „Asenda kõik“ valik.

Parandusettepanekuid peab saama kinnitada ühekaupa või kogu tekstis korraga.


 

3. Tõlkemälu jagamine

Tõlkemälu jagamise protsessi raames toimub süsteemis oleva tõlkemälu kättesaadavuse staatuse määramine. Tõlkemälu saab olla suletud ehk kättesaadav ainult tõlkemälu omanikule, tõlkemälu saab olla avatud ehk kättesaadav kõikidele süsteemi kasutajatele ning tõlkemälu saab olla ka osaliselt avatud ehk jagatud ainult teatud kasutajatega.


3.1. Tõlkemälu jagamise protsessi nõuded

IDKirjeldus

Tõlkemälu jagamise/tagasivõtmise õigus on tõlkemälu omanikul.

Tõlkemälu peab saama jagada tõlkemälu lisamise hetkel ja hiljem haldamise moodulis (tõlkemälu üldiste parameetrite muutmise all).

Tõlkemälule peab olema võimalik määrata vähemalt järgmised staatused:

 1. suletud – tõlkemälu on kasutamiseks kättesaadav ainult tõlkemälu omanikule;
 2. avatud – tõlkemälu on kasutamiseks kättesaadav kõikidele kasutajatele;
 3. osaliselt avatud – tõlkemälu on jagatud teatud kasutajatega (või asutustega).

Tõlkemälu peab olema võimalik tagasi võtta.

Kasutaja peab saama lisada põhjuse tõlkemälu tagasivõtmise kohta. Tõlkemälu tagasivõtmise põhjus kuvatakse kasutajale, kellega tõlkemälu eelnevalt jagati.

Tõlkemälu tagasivõtmisel kinnitatud segmendid (tõlgitud tekst) ei muutu, kuid kinnitamata segmendid kaovad ära.

Tõlkemälude nimekirja peab saama eksportida.


4. Tõlkemälude liitmine

Tõlkemälude liitmise protsessi raames toimub süsteemis olevate tõlkemälude omavahel liitmine ehk mitmest erinevast tõlkemälust moodustatakse üks tõlkemälu. Tõlkemälude liitmisel tekib uus tõlkemälu ning vanad tõlkemälud jäävad kehtima.

4.1. Tõlkemälu liitmise protsessi nõuded

IDKirjeldus

Tõlkemälusid peab olema võimalik liita. Näiteks liita üheks kõik eesti-inglise suunal olevad tõlkemälud, mis kuuluvad erinevatesse valdkondadesse.

Kasutaja peab saama liita kõik tõlkemälud, mis on temale kättesaadavad. Liitmisel:

 • luuakse uus tõlkemälu ning määratakse kõik esialgsed parameetrid;
 • vanad tõlkemälud säilivad, kuni neid pole kehtetuks tunnistatud;
 • tuleb teha valik, kas tõlkemälude liitmisel säilitatakse kõik erinevad tõlkevasted või ainult viimatine (st kui ühele lausele on 10 erinevat tõlkeversiooni, siis mis nendega tehakse).

Tõlkemälusid ei ole võimalik lahutada.


5. Tõlkemälu kustutamine

Tõlkemälu kustutamise protsessi raames toimub kogu tõlkemälu kustutamine või ainult selle teatud osa kustutamine.

5.1. Tõlkemälu kustutamise protsessi nõuded

IDKirjeldus

Tõlkemälu kustutamise õigus on tõlkemälu omanikul.

Tõlkemälu kustutamisel peavad olema võimalikud vähemalt järgmised variandid:

 • tõlkeversiooni kustutamine;
 • kogu tõlkemälu kustutamine.

Tõlkemälu kustutamisel peab saama lisada põhjuse, miks tõlkemälu kustutatakse.

Tõlkemälu kustutamisel hoitakse tõlkemälu süsteemis 30 päeva. Tähtaja möödudes kustutatakse tõlkemälu süsteemist lõplikult.
 • No labels