You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 71 Current »


VersioonKuupäevAutorKommentaarStaatusSeotud JIRA pilet
1.017.02.2021Irina Rossinskaja


1.1.1. Lühikirjeldus

Protsessis on kirjeldatud kirjalike ja suuliste tõlketellimuste tõlkimine, transkribeerimine, tellimuse aktsepteerimine tõlkija poolt ning sellest tellija teavitamine. Seejärel peab tõlkija otsustama, kas tõlkimine toimub keskses või välises süsteemis. Kui tõlkimine toimub välises süsteemis, siis tuleb tõlgitavad failid eksportida. Suuliste tõlketellimuste puhul toimub tellimuse aktsepteerimine ning tõlkimine vastavalt tellitud teenusele (kaugühenduse abil või füüsiliselt kohal olles).

Tõlketellimuste tõlkimiseks on olemas järgmised variandid:

 1. Kirjaliku tellimuse tõlkimine keskses süsteemis
 2. Kirjaliku tellimuse tõlkimine välises süsteemis
 3. Suulise tõlketeenuse osutamine
 4. Transkribeerimine
 5. Transkribeeritud faili tõlkimine (kirjaliku tellimuse tõlkimine)

1.1.2. Äriprotsessi joonis

1.1.2.1. Tõlketellimuste tõlkimine - üldine

1.1.2.2. Tõlkimine keskses süsteemis (kirjalikud tõlketellimused)


1.1.2.3. Tõlketellimuse eksport (tõlkimine välises süsteemis)

1.1.2.4. Transkribeerimine (helifaili konverteerimine tekstiks)

Helifaili transkribeerimiseks tuleb käivitada vastav funktsionaalsus keskses süsteemis. Kui fail on transkribeeritud, siis valminud teksti saab muuta (korrigeerida loetavaks tekstiks). Kui tellitud oli ainult transkribeerimine, siis vajadusel lisatakse teostatud tööde maksumus (arvutatakse samadel põhimõtetel nagu toimetamise puhul) ning sellega protsess lõpeb. Kui lisaks transkribeerimisele oli tellitud ka tõlkimine, siis käivitub kirjaliku tõlketellimuse tõlkimise protsess.1.1.2.5. Suuliste tõlketellimuste tõlkimine

Suuliste tõlketellimuste puhul saab tõlkimine toimuda kahel viisil - kasutades kaugühendust või olles füüsiliselt kohal.

Võimalik, et suulise tõlketellimuse juurde on lisatud taustamaterjalid ning sellisel juhul saab tõlk nendega tutvuda. Kui toimub tõlkimine, siis tellimusel on "Tõlkimisel" staatus ning süsteemis tegevusi ei toimu. Kui tõlkimine on lõppenud, saab kasutaja vajadusel sisestada tööde maksumust ja lõpetada tellimuse.


1.1.3. Prototüüp

Tõlkimise protsessidest on prototüübis realiseeritud üldine tõlkimise vaade, kus toimub teksti tõlkimine: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)


1.1.4. Kasutaja tegevuste kirjeldus

1.1.4.1. KL.03 Kirjalike tõlketellimuste tõlkimine keskses tõlkekeskkonnas

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tõlkija õigused olemas.
 3. Kasutaja otsustas kasutada tõlkimiseks keskset süsteemi.
 4. Tõlkija on tõlketellimuse aktsepteerinud ja sellel on staatus "Tõlkimisel".

Rollid

 1. Tõlkija

Põhivoog

 1. Kasutaja käivitab tekstianalüüsi.
 2. Süsteem analüüsib tellimuse teksti ja kuvab tulemusi.
 3. Kasutaja otsustab, kas pakutud analüüsi tulemused ja muud automaatselt määratud seadistused sobivad või mitte. Juhul, kui mitte, siis käivitub AV.3a.
 4. Kasutaja leiab, et pakutud analüüsi tulemused ja muud seadistused sobivad ja hakkab tellimuse teksti tõlkima.
 5. Kasutaja käivitab kvaliteedikontrolli ja parandab (vajadusel) leitud vead.
 6. Süsteem küsib, kas tellimuse edastamine toimetajale on vajalik.
 7. Kasutaja otsustab, et toimetamine ei ole vajalik. Juhul, kui on, siis käivitub AV.3b.
 8. Süsteem küsib, kas tõlkemälude uuenduste edastamine on vajalik.
 9. Kasutaja otsustab, et tõlkemälude uuendust ei ole vaja edasi saata. Juhul, kui on vaja, siis käivitub AV.3c.
 10. Süsteem küsib, kas maksumuse lisamine on vajalik.
 11. Kasutaja otsustab, et maksumuse lisamine ei ole vajalik. Juhul, kui on, siis käivitub AV.3d.
 12. Süsteem paneb tellimuse staatuseks “Tõlgitud” (või "Toimetajale edastatud", kui rakendus AV.3b).

Alternatiivvood

AV.3a Automaatselt määratud tõlkemälude ja seadistuste muutmine

 1. Kasutaja saab muuta:
  1. automaatselt kasutamiseks pakutud tõlkemälude valikut;
  2. tõlkemälude ja masintõlke kasutamise prioriteete.
 2. Süsteem teeb vajalikud muudatused.

AV.3b Tellimuse edastamine toimetajale

 1. Kasutaja kinnitab valiku edastada tellimus toimetajale.
 2. Süsteem paneb tellimuse staatuseks “Toimetajale edastatud” ja saadab toimetajale teavituse, et uus tellimus on tulnud.

AV.3c Tõlkemälude uuenduste edastamine

 1. Kasutaja leiab, et tõlkemälude uuenduste edastamine on vajalik ning valib, kas uuendused tuleb edastada ainult tõlkemälude omanikele või muuta ka oma tõlkemälu, vaatab tõlkimise raames tehtud ettepanekud üle ning kinnitab need.
 2. Süsteem saadab tõlkemälude omanikele teavitusi, et tõlkemälude uuenduste ettepanekud on tulnud.

AV.3d Maksumuse lisamine

 1. Kasutaja käivitab maksumuse arvutamise.
 2. Süsteem arvutab tõlketööde maksumuse ja kuvab tulemuse.
 3. Kasutaja teeb tööde maksumuses muudatusi (vajadusel) ja kinnitab maksumuse lisamise.

Järeltingimused

 1. Tellimus on tõlgitud.
 2. Tellimus on tõlgitud ja (võimalik üks või mitu varianti korraga):
  1. toimetajale edastatud;
  2. tõlkemälude uuendused on edastatud;
  3. maksumus on lisatud.

1.1.4.2. KL.04 Tõlketellimuse eksport

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tõlkija õigused olemas.
 3. Tõlkija on tõlketellimuse aktsepteerinud.
 4. Kasutaja otsustas tellimust tõlkida muu tarkvaraga.

Rollid

 1. Tõlkija

Põhivoog

 1. Kasutaja saab valida, kas tõlkemälusid on vaja või mitte. Juhul, kui on vaja, rakendub AV.4a.
 2. Kasutaja otsustab, et tõlkemälusid ei ole vaja ja kinnitab tellimuse eksportimise.
 3. Süsteem saadab tellimuse liidestatud tõlkeabiprogrammi. Kui liidestus puudub, siis toimub faili allalaadimine.

AV.4a Tõlkemälude lisamine

 1. Kasutaja käivitab tekstianalüüsi.
 2. Süsteem analüüsib teksti ja pakub tõlkemälusid.
 3. Kasutaja vaatab pakutud tõlkemälud üle, teeb muudatusi (vajadusel) ja kinnitab tellimuse eksportimise.

Järeltingimused

 1. Tellimus on eksporditud ilma tõlkemäludeta.
 2. Tellimus on eksporditud koos tõlkemäludega.

1.1.5. Nõuded

 • ID
KirjeldusNõude staatus

TB-KTT-001

Tõlkija peab saama tõlketellimust aktsepteerida. Aktsepteerimise korral:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks "Tõlkimisel";
 • tellijale ja tõlkekorraldajale saadab süsteem teavituse, et tellimus on tõlkimisel.


Peab olema võimalik käivitada automaatset tekstianalüüsi.
Tekstianalüüsi käigus peab süsteem välja selgitama, milliste valdkondade alla tekst kuulub.
Tekstianalüüsi käigus peab süsteem tuvastama, kui palju tõlkemälu konkreetse dokumendi tõlkimisel
aidata saab (st kui palju on korduvaid ning kui palju mälus leiduvaid sarnaseid segmente). Süsteem peab näitama kokkulangevuse protsenti.

Peab olema võimalik automaatselt määrata tõlkemälusid tõlgitavale tekstile, lähtudes teksti sisust.

Tekstianalüüsi tulemustes peab kuvama eelnevalt määratud seadistusi:

 • keelesuunad (määratud tõlketaotluses)
 • tõlkemälude ja masintõlke kasutamise prioriteedid (määratud kasutaja seadistustes)
 • terminibaasid (määratud kasutaja seadistustes)

Tõlketellimuse tõlkimiseks peab olema võimalik kasutada tõlkemälusid ja masintõlget.

Süsteem peab teksti tõlkima segmentide kaupa.

Teksti jagamine segmentideks peab toimuma automaatselt (kasutaja sekkumiseta).


Peab olema võimalik kasutada süsteemiga liidestatud terminibaase.

Süsteem peab näitama termini tõlgendust erinevates terminibaasides ning kasutaja peab saama valida, millist tõlgendust ta kasutab.


Peab olema võimalik käivitada automaatset kvaliteedikontrolli.

Automaatse kvaliteedikontrolli tulemustes peab kuvama:

 • leitud vigade arvu
 • leitud vigu koos pakutavate parandustega

Kvaliteedikontrolli tööriista abil peab saama kontrollida vähemalt järgmist:

 • õigekirja ja grammatikat;
 • topelttühikuid;
 • kirjavahemärke;
 • kogemata korratud sõnu (et teatud terminid oleksid alati tõlgitud identselt või jäetud alati tõlkimata);
 • et numbrid alg- ja sihttekstis oleksid alati ühesugused;
 • et märgendeid ei oleks puudu.

Kvaliteedikontrolli tulemina luuakse raport – tõlkija/toimetaja käib raporti üle, parandab vajaliku ja märgib ära valepositiivsed.

Kvaliteedikontrolli integreeritud spell-checker peab töötama pidevalt teksti sisestamise ajal (Selgitus: a la Wordi lahendus. Selline lähenemine ei tekita süsteemile täiendavat koormust).


Peab olema võimalik loobuda automaatse kvaliteedikontrolli käigus pakutud vigade parandustest või need aktsepeerida.

Tõlkija peab saama suunata tõlketellimust toimetajale. Suunamisel:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks “Toimetajale edastatud”
 • saadab süsteem teavituse toimetajale, et uus tellimus on tulnud.

Peab olema võimalik edastada tõlkemälude uuendamise ettepanekud tõlkemälude omanikele.

Tõlkemälude uuendamise ettepanekuid peab saama muuta.


Tõlkemälude uuendamise ettepanekute edastamisel peab saama valida, kas ettepanekud saadetakse ainult tõlkemälu omanikule või uuendatakse ka kasutaja tõlkemälu.
Tõlkemälude uuendamise ettepanekute edastamisel saadab süsteem teavituse tõlkemälu omanikule, et tõlkemälu uuendamise ettepanekud on tulnud.
Peab olema võimalik lisada tööde maksumust.

Maksumuse arvutamine peab toimuma automaatselt. Maksumust arvutatakse lähtudes tõlgitud/toimetatud tähemärkide või sõnade arvust, keelesuunast ja lehekülgede/minutite arvust. Maksumuse arvutamisel peab saama määrata, milliste parameetrite alusel arvutamine toimub.


Peab olema võimalik muuta/kinnitada automaatselt arvutatud tööde maksumust, tõlgitud tähemärkide, lehekülgede või minutite arvu.

Peab olema võimalik kinnitada, et tõlketööd on lõpetatud. Lõpetamise korral:

 • süsteem kontrollib, kas tellimus on toimetajale edastatud või mitte. Kui tellimus on toimetajale edastatud, siis jääb tellimuse staatuseks "Toimetajale edastatud". Kui tellimus ei ole toimetajale edastatud, siis määratakse tellimuse staatuseks "Tõlgitud".

Peab olema võimalik valida, kas tõlkimine toimub keskses või välises süsteemis.

Kui tõlkimiseks on valitud väline süsteem, peab olema võimalik valida, kas tõlkemälude eksport on vajalik. Kui on vajalik, siis:

 • toimub tekstianalüüs ning tõlkemälude automaatne määramine lähtudes teksti sisust.

Peab olema võimalik lisada/eemaldada automaatselt määratud tõlkemälusid.

Peab olema võimalik tõlketellimust eksportida:

 • kui välise süsteemiga on olemas liidestus, siis toimub tõlketellimuse ja tõlkemälude automaatne edastamine,
 • kui välise süsteemiga puudub liidestus, siis toimub tõlketellimuse faili ja tõlkemälude allalaadimine.

Süsteem peab teksti tõlkimisel esitama uue segmendi alustamisel võimalikult ligilähedase tõlkevaste tõlkemälust ning tõlkija peab saama seda kasutada ja vastavalt vajadusele muuta.
Kui vastet tõlkemälust ei leita, peab tõlkija saama trükkida sihtteksti või kasutada masintõlget.
Süsteem salvestab tõlkija sisestatud sihtteksti tõlkemälu uuendamise ettepanekuna.
Peab olema võimalik joondada kokku algteksti ja sihtteksti segmentide kaupa (lähteteksti ja sihtteksti laused joondatakse paralleelseteks ühtseteks segmentideks ning transporditakse seejärel tõlkemälusse).
Peab olema võimalik jagada dokumente, nagu html, xlm jms, tag'ideks ning neid seejärel tõlkida.
Peab olema võimalik säilitada teksti vormistust.
Süsteem peab kuvama kõiki tõlkemäludest leitud ja masintõlke pakutud vasteid.
Peab olema võimalik otsustada, kas pakutud segmenti olemasoleval kujul kasutada, muuta või see tagasi lükata.
Peab olema võimalik eraldi kinnitada iga segmendi tõlget.
Kasutaja peab saama lisada termineid oma sõnastikku.
Peab olema võimalik uues tekstis esinevad terminid automaatselt terminibaasis leiduvate sihtkeelsete vastetega asendada.
Peab olema võimalik kasutada transkribeerimist.
Transkribeeritud teksti peab olema võimalik muuta.
Transkribeeritud tellimuse staatuseks on "Transkribeeritud".

Tõlkija peab saama tõlketellimusest loobuda. Loobumise korral:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks "Loobutud";
 • saadab süsteem tõlkekorraldajale teavituse, et tõlkija on tellimusest loobunud.

Tekstianalüüs toimub ainult kasutajaga jagatud tõlkemälude seas.1.1.6. Seotud ärimõisted

MOISTE-001 MOISTE-008 MOISTE-003

MOISTE-009 MOISTE-010 MOISTE-011

MOISTE-012 MOISTE-013 MOISTE-014

MOISTE-015 MOISTE-016 MOISTE-017

MOISTE-018 MOISTE-019 MOISTE-027

MOISTE-028 MOISTE-029

1.1.7. Seotud optimeerimisettepanekud

TO-BE.ETTEPANEK-001

TO-BE.ETTEPANEK-002

TO-BE.ETTEPANEK-010

TO-BE.ETTEPANEK-011 • No labels