Seisundi hindamise funktsionaalsuse arendus on planeeritud MuISi arenduste II etappi. Arenduste I etapis valmib UX prototüüp.

Uuringu vaate esialgne joonis: https://kufgom.axshare.com


Andmeväljad

Nr

Nimetus

Mitu

Tüüp

Täitmine

Täitmisreeglid

Kohustuslik täita

Muudetavus

Sorteerimine/

Filtreerimine

Lisainfo

1Üldandmed
Jaotuse pealkiri

2Töö number
TekstAutomaatne

Tekib töölehe tekkimisel - viimane nr + 1

Vorming aastaarv:0000


-

3Töö olek
Klassifikaator (üks valik)Automaatne / Kasutaja

Automaatselt "Loodud", kasutaja saab muuta

Valikud:

  • Loodud
  • Töös
  • Lõpetatud
  • ...
++
Tagasiside ootel (Kadri)
4Objekti omanik/valdaja
TekstAutomaatneObjekti väljaandja töö aluseks olevalt aktilt5Alustamise kuupäev
KalenderKasutaja

+
Tagasiside ootel (Kadri)
6Tähtaeg
KalenderAutomaatne / KasutajaAutomaatselt töö aluseks olevalt aktilt / kasutaja sisestatav
+

7Lõpetamise kuupäev
KuupäevAutomaatne"Kinnita töö" nupu vajutamise (allkirjastamise) kuupäev
-

Kuvatakse ainult lõpetatud töödel.

8Teostaja+TekstAutomaatne / Kasutaja

Töö aluseks olevalt aktilt / kasutaja sisestatav

Olemasolevaid saab eemaldada

++

9Lisa teostaja
Nupp
Lisab teostaja välja ja vastutava teostaja märkeruudu
+

10Vastutav teostaja
MärkeruutAutomaatne / Kasutaja

Töö aluseks olevalt aktilt / kasutaja sisestatav

Saab olla märgitud ainult üks 

Kui tööl on ainult üks teostaja, siis see on vastutav teostaja

++

Seosed: Vastutav teostaja saab töölehte kinnitada


11Uuringu tüüp
Klassifikaator (üks valik)KasutajaUuringu tüüp+


12Ülesanne

Automaatne / KasutajaVaikimisi kuvatakse alusaktis toodud kommentaar. Kasutaja saab muuta.++

13Uuringu kirjeldus
Jaotuse pealkiri

14Kirjeldus
VabatekstKasutaja

Uuringu kirjeldus.

Uuringu kinnitamiseks kohustuslik väli

++

15Tulemus
VabatekstKasutaja

Uuringu tulemus

Uuringu kinnitamiseks kohustuslik väli

+

+

16Lisamaterjal
Alajaotuse pealkiri
Lisamaterjali alla lisatud ka tegevuste failid.

17Lisa fail
Nupp
Avab faili lisamise kasutusloo


→ Faili lisamise kasutuslugu

Stina Sarapuu uurib reaalset vajadust, kui palju ja mis mahuga failimaterjali uuringu käigus tekib.

Üle kinnitada: millega peavad lisatud failid erinevatel juhtudel seotud olema - nt kas kõik uuringusse lisatud failid peavad olema seotud kõigi uuringus osalenud objektidega (KO035).

(question) Kas saavad seotuks ka objektiga või ainult konkreetse uuringuga?

18Muuda
Nupp
Avab faili andmete muutmise kasutusloo


→ Faili andmete muutmise kasutuslugu
19Kustuta
Nupp
Aktiivne, kui vähemalt üks fail on märgitud. Küsib kinnitust. Kustutab märgitud faili(d).20Märkeruut
MärkeruutKasutajaMärgib faili kustutamiseks või andmete muutmiseks
+

21Fail+Ikoon/Pisipilt (Link)
Avab faili vaatamiseks22Kommentaar
VabatekstAutomaatneSeotud failiga. Faili üleslaadimisel/muutmisel lisatud kommentaar
-

23Uuringu tegevuste lisamaterjal
Alajaotuse pealkiri

24Tegevuse nimetus
Link
Link vastava tegevuse kirjelduse aknasse25Fail+Ikoon/Pisipilt (Link)
Avab faili vaatamiseks26Kommentaar
VabatekstAutomaatneSeotud failiga. Faili üleslaadimisel/muutmisel lisatud kommentaar
-

27Seotud toimingud
Jaotuse pealkiri

Viited töölehele lisatud objekti administratiivsetele toimingutele, mis on antud töö otstarbeks teostatud. Nendeks võib olla: taotlemine, muuseumisisene kasutamine ja selle põhjal loodud tööd, väljaandmine, hoiule võtmine, tagastamine, näitus, haridusprogramm.
Toimingud, mille alusdokumendiks tööleht on
28Objekti vaade
Nupp
Objektipõhisele vaatele29(Tabel) Toimingute tabel
TabelAutomaatne

Tabeli veerud: liik, number, kuupäev, objektide arv (link, avab antud toiminguga seotud objektide vaate)

Numbri link avab vastava toimingu töölehe


-

30Toimingu vaade
Nupp
Toimingupõhisele vaatele31Filtreeri
TekstKasutajaKasutaja saab filtreerida objekti või toimingu põhjal32(Tabel) Objekti number
LinkAutomaatneObjekti kirjelduse lehele
-Filtreerimine, sorteerimine
33(Tabel) Toiming
TekstAutomaatneObjektiga seotud (antud töö otstarbeks teostatud) toimingu nimetus 
-Filtreerimine, sorteerimine
34(Tabel) Number
LinkAutomaatneObjektiga seotud (antud töö otstarbeks teostatud) toimingu number
-Sorteerimine
35(Tabel) Kuupäev
TekstAutomaatneObjektiga seotud toimingu kuupäev
-Sorteerimine
36Kirjete arv
TekstAutomaatneNäitab, kui palju kirjeid on tabelis kokku37Objektide arv
TekstAutomaatneNäitab, mitu unikaalset objekti on tabelis38Eelmine/Järgmine tabeli lehekülg
Link
Kui kirjeid on tabelis nii palju, et need ei mahu ühele vaatele ära, siis on võimalik tabeli eelmist/järgmist lehekülge kuvada39Tabeli lehekülg
Link
Tabeli lehekülje number40Kirjeid tabelis


Võimalus määrata kui palju kirjeid tabelis kuvada (25, 50,100)

Vaikimisi 25

41Objekt
Jaotuse pealkiri

42Filtreeri
TekstKasutajaObjekti numbri, nimetuse, olemuse ja autori järgi tabeli kirjete filtreerimine43Lisa objekt
Objekti otsing

Avab objektide muuseumisisese otsingu.

Saab lisada objekte, vastavalt nõudele KO062
→ Objekti otsing
44Muuda objektide andmeid
Nupp

Saab muuta märgitud objekti(de) andmeid (neid, mis tabelis välja toodud)

(tick) Milliseid objekti kirjelduse andmeid on vaja otse uuringu töölehel muuta?

Kirjeldamise vormi kaudu saab kõiki andmeid muuta ainult juhul, kui kasutajal on kirjeldamise õigus

Kõik töö käigus objekti kirjelduses tehtud muudatused peavad olema tuvastatavad, seotud konkreetse töö, muutja ja kuupäevaga.

45Lisa uuringu tegevus
Nupp
Avab uuringu tegevuse kasutusloo


→ Uuringu tegevuse kasutuslugu
46Lisa täiendav töö
Nupp

Objektile täiendava töö määramine

Lisamise puhul valik kas aktiga (uus muuseumisisene kasutus) või aktita lisamine (valida töö liik: tekib vastav tööleht)

Ainult vastutav teostaja saab

Lisatud tööde muudatused kanduvad seotud muuseumisisese kasutamise aktile või väljaandeaktile
Juhul, kui objektile on juba lisatud sama liiki lõpetamata töö (mõne teise kasutaja poolt), siis peab süsteem kasutajat sellest teavitama ning küsima kinnitust toimingu lõpule viimiseks.

Täiendavasse töösse saamiseks võimalus ka alusaktil genereerida akti lisa.

47Kustuta objekt(id)
Nupp

Kustutab töölehelt märgitud objekti(d). Küsib kinnitust
Aktiga töösse suunatud objektid peavad olema seotud vähemalt ühe antud aktiga seotud aktiivse/kinnitatud põhitööga, mis ühtib akti märgitud kasutuseesmärgiga. Objekti peab olema võimalik töö juurest eemaldada üksnes siis, kui nimetatud nõue on täidetud.

48(Tabel) Märkeruut
MärkeruutKasutajaObjekti valimine toiminguks. Märgitud objektide kirjed tuuakse esile taustavärvi muutusega.
+

49Objekti esinduspilt
PiltAutomaatneObjekt: esinduspilt
-

50Number
LinkAutomaatne

Objekt: number

Avab objekti kirjelduse vaate redigeerimiseks


-Sorteerimine
51Kuva tervikobjekt
IkoonAutomaatneKuvatakse, kui tegemist on objekti osaga, link tervikobjekti kirjeldusse52

Nimetus


TekstAutomaatneObjekt: nimetus
-Sorteerimine
53Olemus
TekstAutomaatneObjekt: olemus
-Sorteerimine
54Autor
TekstAutomaatneObjekt: autor
-Sorteerimine
55Objekti omanik/valdaja
TekstAutomaatneObjekti väljaandja töö aluseks olevalt aktilt
-


56Jooksev asukoht


Arutelus pakutud kolmas variant: kas võiks võimaldada kasutajal objekti tabelisse välju lisada?

(plus) vt 2 objekti info näitamise varianti joonistel

57Asukoha täpsustus


Välja sisu täpsustamisel

Lisatakse ka objekti kirjeldusse jooksva asukoha täpsustusena

58Füüsiline kirjeldus59Seisund


Nupust avatav

Objekt: seisund

Objekt: kahjustused

Objekt: eksponeerimise tingimused

Objekt: käsitsemise tingimused

Objekt: säilitamise tingimused

60Märkus
Tekst
Nupust avatav: kuvatakse aktis objektile lisatud kommentaar61Täiendavad tööd
Link

Täiendava töö liik. Link vastava töö töölehele.

Kui täiendavad tööd puuduvad, siis "-"

62Kirjete arv
TekstAutomaatneNäitab, kui palju kirjeid on tabelis kokku63Objektide arv
TekstAutomaatneNäitab, mitu unikaalset objekti on tabelis64Eelmine/Järgmine tabeli lehekülg
Link
Kui kirjeid on tabelis nii palju, et need ei mahu ühele vaatele ära, siis on võimalik tabeli eelmist/järgmist lehekülge kuvada65Tabeli lehekülg
Link
Tabeli lehekülje number66Kirjeid tabelis


Võimalus määrata kui palju kirjeid tabelis kuvada (25, 50,100)

Vaikimisi 25

67Täiendavad tööd


Muutsin tabelis täiendavate tööde esitust: nupu asemel töö liik lingina töölehele

Kas on vaja eraldi akent? Või piisab lingist objektide tabelis? - Hetkel kokkulepe, et jääb eraldi aken

Kas vaja näha mitmele objektile määratud täiendavaid töid koondvaates (või ainult iga objekti kohta eraldi)? Kui mitmele, peaks lisama filtreerimise võimaluse.

68(Tabel) Objekt
LinkAutomaatneObjekti number, lingina objekti kirjelduse lehele

Sorteerimine
69(Tabel) Töö
LinkAutomaatneTäiendava töö liik
-Sorteerimine
70(Tabel) Loomise kuupäev
TekstAutomaatneTäiendava töö loomise kuupäev71(Tabel) Teostaja
TekstAutomaatneTäiendava töö teostaja
-

72(Tabel) Olek
TekstAutomaatneTäiendava töö olek
-Sorteerimine
73(Tabel) Eemalda
Nupp

Eemalda täiendav töö. Küsib kinnitust enne töö eemaldamist.

Eemaldatud tööde muudatused kanduvad seotud muuseumisisese kasutamise aktile või väljaandeaktile
Kinnitatud täiendavat tööd ei saa eemaldada
74Töö käigus teostatud
Jaotuse pealkiri

75Tegevus
LinkAutomaatneTegevuse liik, link avab tegevuse kirjelduse kasutusloo
-

76Kuupäev
KuupäevAutomaatneTegevuse salvestamise kuupäev
-

77Objektide arv
TekstAutomaatneTegevuse objektide arv
-

78Eemalda
Nupp
Kustutab tegevuse79Tegevuse kirjeldus


Kogu uuringu käigus teostatud tegevused


Võib ka integreerida "töö käigus teostatud" aknaga, teha sealt laiendatavaks
80Liik
Klassifikaator (üks valik)

Kasutaja


++

81Objekti number+TekstAutomaatne / KasutajaSaab lisada töölehel olevate objektide seast, link objekti kirjelduse lehele. Saab lisada mitu.
+

82Lisa objekt
Nupp
Saab tegevusele lisada objekti83Märkeruut+MärkeruutKasutajaMärgitud, kui tegevus teostatakse objekti osaga
+

84Objekti osa+TekstKasutaja

Objekti osa nimetus - antakse uuringu käigus ja tarbeks.

Peab olema täidetud, kui objekti osa märkeruut on märgitud


+

85Lisa objekti osa+Nupp
Saab tegevusele lisada objekti osa kirjeldamise välja
+

86Kirjeldus
TekstAutomaatne / KasutajaTegevuse kirjeldus++

87Tulemus
TekstAutomaatne / KasutajaTegevuse kirjeldus++

88Lisamaterjal


Tegevuste juurde lisatud failid kuvatakse ka uuringu üldiste lisamaterjalide all.

89Lisa fail
Nupp
Avab faili lisamise kasutusloo


→ Faili lisamise kasutuslugu
90Muuda
Nupp
Avab faili andmete muutmise kasutusloo


→ Faili andmete muutmise kasutuslugu
91Kustuta
Nupp
Aktiivne, kui vähemalt üks fail on märgitud. Küsib kinnitust. Kustutab märgitud faili(d).92Märkeruut
MärkeruutKasutajaMärgib faili kustutamiseks või andmete muutmiseks
+

93Fail+Ikoon/Pisipilt (Link)
Avab faili vaatamiseks94Salvesta
Nupp
Salvestab tegevuse kirjelduse95Kustuta
Nupp
Kustutab tegevuse96
97Muudetud kirjetega objektid
Jaotuse pealkiri
Kogu uuringu käigus tehtud muudatused objektide kirjelduses98Filtreeri
TekstKasutajaSaab filtreerida tabeli kirjeid objekti numbri ja muutja järgi99Number
LinkAutomaatneObjekt: number
-

100Muutja
TekstAutomaatneObjekti kirjelduse muutja
-

101Muutmise kuupäev
KuupäevAutomaatneObjekti kirjelduse muutmise kuupäev
-

102Muudetud kirje
TekstAutomaatneMuudetud objekti kirjelduse välja nimetus
-

103Eelmine väärtus
TekstAutomaatneMuudetud objekti kirjelduse välja eelmine väärtus
-

104Uus väärtus
TekstAutomaatneMuudetud objekti kirjelduse välja uus väärtus (antud uuringu käigus muudetud)
-

105Kirjete arv
TekstAutomaatneNäitab, kui palju kirjeid on tabelis kokku106Objektide arv
TekstAutomaatneNäitab, mitu unikaalset objekti on tabelis107Eelmine/Järgmine tabeli lehekülg
Link
Kui kirjeid on tabelis nii palju, et need ei mahu ühele vaatele ära, siis on võimalik tabeli eelmist/järgmist lehekülge kuvada108Tabeli lehekülg
Link
Tabeli lehekülje number109Kirjeid tabelis


Võimalus määrata kui palju kirjeid tabelis kuvada (25, 50,100)

Vaikimisi 25

110Kinnita
Nupp

Kuvatud vastutavale töö teostajale

Uuringusse lisatud objektide kirjeldusse peab tekkima sündmus selle kohta, et objekt on osalenud vastavas töös. Sündmuse toimumisaeg on tööde teostamise aeg ja sündmuses osalejad on konservaatorid/uurijad (sündmuse toimumiskoht ei ole avalik).

Töölehele ligipääs tellivale asutusele - lahendada õigustega. (Tellivale isikule ligipääs pdf-ile)

111Allkirjasta
Nupp

Nähtav kinnitatud (lõpetatud olekus) töölehel. 

Avab allkirjastamise kasutusloo
→ allkirjastamise kasutuslugu

Allkirjastamise õigus lahendada õigustega. Võimalus administreerimises õigus anda.

112Salvesta
Nupp
Salvestab töölehe113Kustuta
Nupp

Nupp nähtav ainult vastava õigusega kasutajale

Kustutab töölehe

Küsib kinnitust
Täpsustamisel

Aktiga töösse suunatud objektid peavad olema seotud vähemalt ühe antud aktiga seotud aktiivse/kinnitatud põhitööga, mis ühtib akti märgitud kasutuseesmärgiga. Objekti peab olema võimalik töö juurest eemaldada üksnes siis, kui nimetatud nõue on täidetud.

Aktil on seejärel näha, et objekt ei ole seotud tööga ning võimalus objekti uuesti vastavasse töösse suunata.

Kas panna kustutamise põhjus? Mis võiksid olla valikud (klassifikaatorid)?

(tick) Kui akti alusel genereeritud, kas saab kustutada?

114Eelvaade
Ikoon
Avab uuringu pdf-formaadis